Σχολική Ετοιμότητα: Είναι το παιδί μου έτοιμο για την α’ δημοτικου;

Blog

Τι είναι η σχολική ετοιμότητα;

Η σχολική ετοιμότητα αφορά την ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στην Α΄ δημοτικού. Αναφέρεται σε μια πληθώρα δεξιοτήτων που θα καταστήσουν το παιδί ικανό να εγκλιματιστεί και να ακολουθήσει τη σχολική ρουτίνα και μεθοδολογία. Οι δεξιότητες αυτές σχετίζονται με την αυτονομία, τις κινητικές και γνωστικές λειτουργίες, τη γλωσσική ανάπτυξη, το παιχνίδι, την συναισθηματική αυτό-ρύθμιση και την κοινωνικοποίηση.

Γιατί η σχολική ετοιμότητα είναι σημαντική;

Η σχολική ετοιμότητα είναι σημαντική καθώς επιτρέπει στο παιδί να εξελίξει κεκτημένες δεξιότητες και να κατακτήσει καινούριες. Να μπει προετοιμασμένο στα νέα μονοπάτια της γνώσης που θα του προσφέρει η φοίτηση στο Δημοτικό όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά κυρίως σε ψυχο-κοινωνικό.

Όταν το παιδί μεταβαίνει στο Δημοτικό χωρίς να έχει κατακτήσει συγκεκριμένα αναπτυξιακά ορόσημα και δεξιότητες, εύκολα μπορεί να ματαιωθεί από την αδυναμία του να συμβαδίσει με τους συνομηλίκους του. Εκτός από τη ματαίωση, η αδυναμία του παιδιού να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις και τις προσδοκίες του περιβάλλοντος, μπορεί να οδηγήσει σε σχολική άρνηση, αλλά και σε άλλες συναισθηματικές δυσκολίες.

Ποιες δεξιότητες καθιστού το παιδί ‘’έτοιμο’’ για την Α΄ Δημοτικού;

  1. Αισθητηριακή επεξεργασία: αφορά την ικανότητα του παιδιού να επεξεργάζεται και να αφομοιώνει τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα που δέχεται μέσω των αισθήσεων. Η ικανότητα αυτή επιδρά στον τρόπο με τον οποίο το παιδί κάθεται στη θέση του, εστιάζει και προσέχει τον δάσκαλο, παρακολουθεί χωρίς να διασπάται η προσοχή του, κρατά και χειρίζεται αντικείμενα (πχ ψαλίδι) και γραφικά μέσα (πχ μολύβι).
  2. Αυτό-ρύθμιση: είναι η ικανότητα του παιδιού να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του σύμφωνα με το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται. Για παράδειγμα όταν το παιδί επιστρέφει στην τάξη μετά από ένα διάλλειμμα, να μπορεί να καθίσει ήρεμα στη θέση του και να επικεντρωθεί στη μαθησιακή δραστηριότητα.
  3. Γλωσσική κατανόηση: αφορά την κατανόηση του προφορικού λόγου και την επακόλουθη εκτέλεση οδηγιών. Σχετίζεται με γνωστικές δεξιότητες όπως είναι η μνήμη, η προσοχή και η επεξεργασία του προφορικού λόγου.
  4. Γλωσσική έκφραση: πρόκειται για την επάρκεια του προφορικού λόγου του παιδιού, ο οποίος πρέπει να είναι μορφο-συντακτικά και σημασιολογικά σωστός και αντίστοιχος της χρονολογικής του ηλικίας. Συγκεκριμένα οι προτάσεις που σχηματίζει το παιδί να έχουν σωστή σύνταξη και γραμματική και το λεξιλογίο να είναι επαρκώς αναπτυγμένο.
  5. Άρθρωση: η άρθρωση όλων των φωνημάτων (γράμματα) της ομιλούμενης γλώσσας οφείλει να είναι άρτια και πλήρως καταληπτή πριν το παιδί αρχίσει να μαθαίνει τα αντίστοιχα γράμματα. Τυχόν φωνολογικές ή αρθρωτικές διαταραχές μπορούν να οδηγήσουν σε επακόλουσες μαθησιακές δυσκολίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σύγχυση γραμμάτων μεταξύ τους. Όταν ένα παιδί μπερδεύει κάποια γράμματα όταν μιλάει, έχει αυξημένες πιθανότητες να μπερδεύει αυτά τα γράμματα και όταν γράφει ή διαβάζει.
  6. Κριτική ικανότητα: αφορά την ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών και την εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων. Η ικανότητα αυτή επηρεάζει πέραν από τη μαθησιακή επίδοση και τη γενικότερη λειτουργία του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο.
  7. Αφαιρετική σκέψη: αντίληψη και κατηγοριοποίηση εννοιών με κοινά χαρακτηριστικά και ιδιότητες.
  8. Οπτικο-κινητικός συντονισμός: αφορά την ικανότητα αντιγραφής σχημάτων και γενικότητα τον συντονισμό της κίνησης που κατευθύνεται από οπτικές πληροφορίες.
  9. Κοινωνικές δεξιότητες: οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες είναι κρίσιμες τόσο για την αλληλεπίδραση και την ένταξη σε μια ομάδα, όσο και για την αφομοίωση και προσαρμογή σύμφωνα με τους κανόνες και την εκδήλωση κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς.

Πότε συστήνεται επαναφοίτηση στο νηπιαγωγείο;

Η επαναφοίτηση στο νηπιαγωγείο και η καθυστέρηση της μετάβασης στο Δημοτικό συστήνεται κυρίως σε παιδιά που αντιμετωπίζουν αναπτυξιακά ελλείμματα και διαταραχές.

Σε αυτές τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη διάγνωσης, η επαναφοίτηση σε συνδυασμό με τη θεραπευτική παρέμβαση στοχεύει στην κατάκτηση δεξιοτήτων που θα καταστήσουν το παιδί ικανό για μια μελλοντική μετάβαση.

Όταν οι παραπάνω δεξιότητες δεν έχουν κατακτηθεί η φοίτηση στο Δημοτικό μπορεί να αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για το παιδί και την οικογένειά του, αλλά και να μεγενθύνει τις υπάρχουσες δυσκολίες.

Πως μπορώ να μάθω αν το παιδί μου είναι έτοιμο για τη φοίτηση στο Δημοτικό;

Ο πιο ασφαλής τρόπος να κρίνουμε τη σχολική ετοιμότητα ενός παιδιού είναι μέσω της χορήγησης σταθμισμένων αξιολογητικών τεστ. Στο κέντρο μας παρέχεται αυτή η υπηρεσία από εξειδικευμένο προσωπικό.

Αν οι γονείς ή οι παιδαγωγοί έχουνν προβληματισμούς σχετικά με την ετοιμότητα του παιδιού, είναι σημαντικό να γίνει η αξιολόγηση τουλάχιστον έξι μήνες πριν την έναρξη της σχολικής χρονίας.

Tags :
Blog
Share This :